Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések, hatály

1.1 Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) a továbbiakban: „MAPACK Kft.”) által megkötött szállítási szerződések részét képezik.

1.2 A MAPACK Kft. részére adott megrendelés, vagy szállítmányának ill. részszállítmányának átvétele, vagy a Megrendelő részéről történő fizetés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül. Az Általános Szerződési Feltételek egyben a MAPACK Kft. és a Megrendelő (együttesen a Felek) minden jövőbeli üzleti kapcsolatára is érvényesek, még akkor is, ha ennek újbóli kifejezett kikötésétől a Felek eltekintenek.

1.3 Az Általános Szerződési Feltételek a felek jogviszonyában kizárólagos érvénnyel bírnak. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa szabott feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel ellentétesek vagy attól eltérőek, a MAPACK Kft. Általános Szerződési Feltételei érvényesülnek. Az Általános Szerződési Feltételek akkor is érvényesülnek, ha a Megrendelő ellenkező értelmű általános szerződési feltételeinek ismeretében a MAPACK Kft. fenntartás nélkül teljesíti a megrendelést, és a Megrendelő a teljesítést elfogadja.
A Megrendelő által szabott feltételek akkor válnak a Felek között létrejövő szerződések részévé, ha ahhoz a MAPACK Kft. kifejezett írásbeli hozzájárulását adta

1.4 Ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései szerint a Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy a következő feltételek csak annyiban érvényesek, amennyiben nem állnak ellentétben a fogyasztóval kötött szerződésekre vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezésekkel.

2. Szerződéskötés

2.1 A MAPACK Kft. ajánlatai tájékoztató jellegűek. Az ajánlat részét képező vagy ahhoz csatolt rajzok, ábrák, tömeg-, mennyiség- és egyéb mértékadatok csak közelítő értékeket tartalmaznak, amelyért a MAPACK Kft. szavatosságot nem vállal.

2.2 A Megrendelő egyes árukra vonatkozó megrendeléseit a Megrendelő vételi ajánlatának kell tekinteni.
A Megrendelő köteles megrendelését írásos formában (levél, e-mail, fax, stb.) eljuttatni a MAPACK Kft.-hez. A Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg köteles megadni a MAPACK Kft.-nak az adószámát, illetve közösségi adószámát (ha rendelkezik ilyennel).

2.3 A Megrendelő és a MAPACK Kft. közötti szerződés a MAPACK Kft.-nak adott megrendelés írásbeli visszaigazolásával jön létre. A létrejövő szerződés tartalmát illetően a MAPACK Kft. megrendelésre adott írásbeli visszaigazolása mérvadó.

2.4 A létrejött szerződés kiegészítése és módosítása csak a MAPACK Kft. írásbeli hozzájárulása esetén érvényes.

2.5 A Megrendelőnek átadott valamennyi ajánlati dokumentum (beleértve a számításokat és költségterveket is) a MAPACK Kft. tulajdonában marad. E dokumentumok sokszorosítása, továbbadása vagy harmadik személyeknek való hozzáférhetővé tétele a MAPACK Kft. hozzájárulása nélkül tilos.

3. Szállítások

3.1 A szállításokkal kapcsolatban megadott határidők mindig megközelítő adatoknak minősülnek. A Felek által meghatározott szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelőhöz való megérkezésétől, de legkorábban a megrendelés teljesítéséhez szükséges és a Felek megállapodása szerint a Megrendelő által beszerzendő dokumentumok, engedélyek, hozzájárulások és információk átadásától, valamint az esetlegesen megállapított előleg beérkezésétől számítandó.

3.2 A szállítási határidő betartottnak minősül, ha a Felek megállapodása szerinti szállítási határidő lejártáig a Megrendelő értesítést kap a szállítmány feladásra vagy átvételre alkalmas állapotáról.

3.3 A MAPACK Kft. fenntartja magának az előszállítás jogát.

3.4 A MAPACK Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy részletekben teljesítsen, és a Megrendelő köteles az ilyen teljesítésekért a szállítási szerződés szerint fizetendő ellenérték arányos részét a MAPACK Kft. számlái alapján megfizetni.

3.5 Sztrájk, előre nem látható üzemzavar, a MAPACK Kft. saját szállítóinak késedelme, elégtelen fuvarkapacitás, nyersanyaghiány, hatósági intézkedés,a MAPACK Kft.-nak nem felróható egyéb körülmény vagy más vis major következtében fellépő szállítási késedelem esetén a megállapodott szállítási időpontok és határidők meghosszabbodnak. Ha az akadályozó körülmény 60 napig fennáll, a 60 nap eltelte után a Felek jogosultak elállni a szerződéstől.

3.6 Ha a MAPACK Kft. az esedékes szállítást a 3.5 pontban foglaltakon kívül eső okból nem teljesíti, a Megrendelőnek írásban méltányos – legalább négyhetes – póthatáridőt kell szabni a teljesítésre. Ha a póthatáridő lejár, a Megrendelő jogosult arra, hogy megtagadja a késedelmes szállítás átvételét

3.7 Amennyiben a MAPACK Kft. neki fel nem róható okból nem képes a megrendelt árut teljes mennyiségben szállítani, jogosult a rendelkezésre álló mennyiséget méltányosan allokálni a Megrendelő és MAPACK Kft. más szerződéses ügyfele között.

3.8 A Megrendelő átvételi késedelme esetén, valamint abban az esetben, ha a MAPACK Kft. a Megrendelőnek felróható okból nem képes időben teljesíteni, a MAPACK Kft. jogosult az ebből származó kárának és költségeinek megtérítését követelni a Megrendelőtől.

3.9 Ha a szállítás a MAPACK Kft.-nak felróható okból válik lehetetlenné, a Megrendelőt esetlegesen megillető kártérítés mértéke az áru vételárának 10%-ára korlátozódik.

3.10 A MAPACK Kft. a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény rendelkezései szerint felel az általa gyártott termék hibáiból bekövetkező károkért. A MAPACK Kft. szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott károkért való felelőssége azonban csak azon károk megtérítésére terjed ki, amelyek a MAPACK Kft. valamely törvényes képviselőjének vagy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett segédjének szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a MAPACK Kft. felelősségének mértéke legfeljebb az áru nettó vételárának értékéig áll fenn.
A MAPACK Kft. nem felel a Megrendelővel szemben semmilyen, szerződésszegésből vagy szerződésen kívül okozott közvetett kárért, veszteségért, költségért vagy kiadásért, és semmilyen egyéb, valamely közvetett kár megtérítésére irányuló igényért.

3.11 Megrendelő elismeri és tudomásul veszi, hogy a MAPACK Kft. a szerződésben szereplő vételár megállapítása során az Általános Szerződési Feltételekben szereplő felelősség-korlátozást és/vagy –kizárást – figyelemmel a Polgári Törvénykönyv 314. § (2) bekezdésére – arányos árcsökkentő tényezőként vette figyelembe. A felelősség-korlátozás és/vagy -kizárás nem vonatkozik a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

4. A szállítmány feladása, a kárveszély átszállása

4.1 A szerződés teljesítésének helye Jászberény, Magyarország.

4.2 Az áruval kapcsolatos kárveszély a szállítmány szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a fuvarozással megbízott egyéb személynek a MAPACK Kft. telephelyén való átadásával, vagy abban az időpontban száll át a Megrendelőre, amint a MAPACK Kft. jelzi a Megrendelőnek, hogy az áru átvehető, szállításra kész.

4.3 Ha a szállítás a Megrendelő kívánságára vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült okból késedelmet szenved, a kárveszély a késedelem első napján száll át a Megrendelőre.

4.4 Amennyiben a Megrendelő a MAPACK Kft.-nak fel nem róható okból nem veszi át, vagy nem szállítja el az árut, a MAPACK Kft. az árut a szállítási határidőtől számított 15 napig az általa bérelt raktárhelyiségben, ennek hiányában a szállított áru raktározására általában jellemző színvonalú raktárban megőrzi, azt követően nem köteles megőrizni. Ebben az esetben a MAPACK Kft. csak a Megrendelő kívánságára és költségére köteles az általa kért biztosításokat megkötni, továbbá a Megrendelő köteles megtéríteni a MAPACK Kft. fenti raktárban történő őrzéssel, raktározással kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait.

4.5 A MAPACK Kft. jogosult arra, hogy a szállítmány csomagolását, a szállítóeszközt és a szállítás módját felelősségének teljes kizárása mellett maga válassza ki, ha a Megrendelő nem ad a megrendelés időpontjában ezzel ellentétes utasítást. Amennyiben a szállítás a MAPACK Kft. által biztosított raklapokon történik, a raklapokat a MAPACK Kft. a szállított árukkal együtt kiszámlázza, amely ellenérték megfizetésére az árukra vonatkozó fizetési feltételek megfelelően irányadóak. A MAPACK Kft. lehetőséget nyújt arra, hogy a Megrendelő – előzetes írásos egyeztetés alapján – negyedévente egyszer (vagy a felek erre irányadó külön írásbeli megállapodása esetén havonta egyszer), az adott periódusra vonatkozóan a MAPACK Kft. kiszállított raklapok helyett új, I. osztályú, MÁV-EUR csereraklapot küldjön vissza. A MAPACK Kft. a visszaküldött csereraklapokat megvizsgálja, és amennyiben azok hiánytalanok és hibátlanok és I. osztályú minőségűek, úgy a raklapok korábban kiszámlázott vételárát a Megrendelő javára jóváírja.

4.6 A szállításra, csomagolásra, raktározásra stb. vonatkozó bármilyen biztosítást a MAPACK Kft. csak a Megrendelő kifejezett kérésére és a Megrendelő költségére köt.

5. Fizetési feltételek

5.1 A MAPACK Kft. ajánlataiban és visszaigazolásaiban feltüntetett valamennyi ár nettóárként értendő, és nem tartalmazza a magyar jogszabályok szerint esetlegesen fizetendő, törvényes mértékű áfát. A csomagolással, biztosítással és szállítással kapcsolatos költségeket, az előzetes munkák valamint az áru kivitelekor és behozatalakor felmerülő egyéb járulékos költségeket, így a kiviteli díjakat, kiviteli és behozatali vámokat, és egyéb adókat és járulékokat az árak nem tartalmazzák, azokat a Megrendelő az áron felül viseli.

5.2 A MAPACK Kft. árai az ajánlattételtől számított legfeljebb három hónapig érvényesek. Amennyiben ezen időn belül 5%-ot meghaladó nyersanyag-árváltozás következik be, a MAPACK Kft. jogosult az ajánlati árai megfelelő módosítására.

5.3 A Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában a MAPACK Kft. által kibocsátott számlák végöszszegét (bruttó értékét) a számla keltétől számított 30 napon belül levonások nélkül kell megfizetni.

5.4 A MAPACK Kft. nem fogad el váltót. A MAPACK Kft.-nak átadott csekkek csak a beváltásukat követő kifizetés után minősülnek a MAPACK Kft. által elfogadottnak.

5.5 A Megrendelő akkor esik fizetési késedelembe, ha a számla végösszegét a megállapodott határidőn belül nem egyenlíti ki levonások nélkül. Ebben a tekintetben az az időpont mérvadó, amikor a számla végösszegét a MAPACK Kft. számláján jóváírják. A MAPACK Kft. a Megrendelő fizetési késedelmének beálltától kezdve jogosult arra, hogy a meg nem fizetett összeg után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot számítson fel, ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyíthatóan nagyobb kamatveszteség esetén azt érvényesítse. Ezen túlmenően fizetési késedelme esetén a Megrendelőnek kell viselnie a követelés peren kívüli és / vagy per útján történő érvényesítésével járó költségeket.

5.6 Ha a Megrendelő a MAPACK Kft. valamely számlájának kiegyenlítésével késedelembe esik, úgy MAPACK Kft. valamennyi kiegyenlítetlen követelése azonnal esedékessé válik a rájuk egyébként mérvadó fizetési határidőre való tekintet nélkül. Ebben az esetben a MAPACK Kft. jogosult továbbá, hogy a kifizetetlen számláinak kiegyenlítéséig megtagadja a teljesítést, elálljon a szerződéstől, vagy előleg fizetését, illetve biztosíték nyújtását kérje. Ez arra az esetre is érvényes, ha a Megrendelő fizető- vagy hitelképességének megkérdőjelezésére alkalmas körülmények – pl. a Megrendelő által kiállított csekkek beváltásának megtagadása vagy a Megrendelő egyéb fizetési késedelme – válnak a MAPACK Kft. számára ismertté. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a beérkezett összegeket a MAPACK Kft. a Polgári Törvénykönyv 293.
§-ának megfelelően elsősorban a költségekre, a kamatokra, végül a főtartozásra (azon belül a legrégebbi lejáratú számlára) számolja el.

5.7 A Megrendelő csak akkor jogosult ellenkövetelését beszámítani, ha ellenkövetelését a MAPACK Kft. írásban elismerte vagy azt jogerős bírósági határozat állapította meg.

6. Tulajdonjog fenntartása

6.1 A MAPACK Kft. által szállított áruk a MAPACK Kft. Megrendelővel szembeni valamennyi követelésének teljes kiegyenlítéséig – beleértve a jövőben keletkező követeléseket is – a MAPACK Kft. tulajdonában maradnak.

6.2 A Megrendelő a MAPACK Kft. tulajdonjogának fenntartásával számára átadott árukat a rendszeres üzleti tevékenységének keretében azonnali fizetés ellenében vagy tulajdonjog-fenntartással értékesítheti, ugyanakkor nem jogosult arra, hogy más módon rendelkezzen felettük, így nem jogosult elzálogosításukra vagy tulajdonjoguk biztosítékként történő átruházására.
Ha a Megrendelő a MAPACK Kft. tulajdonjogának fenntartásával számára átadott árukat a MAPACK Kft. tulajdonát nem képező más árukkal feldolgozás, átalakítás, egyesítés, vegyítés vagy beépítés útján összekapcsolja, úgy a keletkező új dologra vonatkozóan a MAPACK Kft.-t tulajdoni hányad illeti meg, amely a tulajdonjog fenntartásával átadott áruk értékének a felhasznált egyéb áruk értékéhez viszonyított, a feldolgozás, átalakítás, keverés, vegyítés vagy beépítés időpontjában érvényes arányával egyenlő.
A Megrendelő jelen pont szerinti joga megszűnik, ha fizetési késedelembe esik, felszámolási eljárás indul ellene, vagy a MAPACK Kft. az Általános Szerződési Feltételek szerint az árut visszakéri.

6.3 A Megrendelő már most engedményezi a MAPACK Kft.-ra a tulajdonjog-fenntartással számára átadott áruk értékesítéséből származó követelését (az áfával növelt eladási árat) és az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb jogot, a MAPACK Kft. pedig az engedményezést már most elfogadja. Ha a tulajdonjog-fenntartással átadott áruk értékesítésére a MAPACK Kft. tulajdonát nem képező más árukkal együtt egységes áron kerül sor, vagy a Megrendelő a feldolgozott, átalakított, más dologgal egyesített, vegyített vagy más dologba beépített árut értékesíti, akkor a fenti engedményezés az eladási árnak csak arra a részére vonatkozik, amely megfelel a MAPACK Kft. tulajdonát képező, értékesített áru MAPACK Kft. által leszámlázott, áfával növelt értékének.

6.4 Amíg az áruk tulajdonjoga át nem száll a Megrendelőre, a Megrendelő köteles az egyes árukat (ideértve a feldolgozott, átalakított, egyesített, vegyített vagy beépített árukat is) útján szakszerűen, a saját költségére tárolni, megőrizni, és megóvni azokat mindennemű károkozástól.

6.5 A Megrendelő a tulajdonjog-fenntartással számára átadott árukra teljes fedezetet nyújtó és minden kockázatra kiterjedő (különösen elemi csapás, megrongálódás, lopás) felelősségbiztosítást és a MAPACK Kft. javára szóló vagyonbiztosítást köteles kötni. A Megrendelő a biztosítást köteles folyamatosan fenntartani, és fennállását a MAPACK Kft. kérésére igazolni. A Megrendelő ezennel engedményezi a MAPACK Kft.-ra a biztosításból eredő esetleges követeléseit, amely engedményezést a MAPACK Kft. ezennel elfogadja.

6.6 A Megrendelő ellenkező tartalmú értesítésig jogosult arra, hogy beszedje a MAPACK Kft.-ra engedményezett követeléseit. A követelések engedményezése és elzálogosítása ugyanakkor csak a MAPACK Kft. írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

6.7 Ha a Megrendelő fizetési késedelembe kerül, vagy a tulajdonjog-fenntartásból származó kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a MAPACK Kft. jogosult arra, hogy a Megrendelőnek a fizetésre vagy kötelezettségeinek pótlására legfeljebb 14 napos póthatáridőt szabjon. A póthatáridő eredménytelen lejárta után, vagy, ha a MAPACK Kft. tudomására jut, hogy a Megrendelő vagyoni helyzete jelentősen romlik vagy ellene felszámolási eljárás indult, a MAPACK Kft. jogosult elállni a szerződéstől, és visszavenni a Megrendelőtől a leszállított árut a Megrendelő költségére. Ennek érdekében a Megrendelő köteles pontos kimutatást küldeni a MAPACK Kft.-nak a tulajdonjog-fenntartásával számára átadott, még birtokában lévő árukról, valamint köteles ezeket az árukat elkülöníteni, és a MAPACK Kft. részére kiadni. A Megrendelő engedélyezi, hogy a MAPACK Kft., illetve annak képviselői, munkavállalói beléphessenek azon helyiségekbe, ahol az árukat tárolják azok ellenőrzése vagy visszavétele céljából. A Megrendelő engedélyezi továbbá, hogy a birtokában lévő árukat azok visszavétele esetén a MAPACK Kft. részben vagy egészben elszállíthassa.
A póthatáridő eredménytelen eltelte után, vagy, ha a MAPACK Kft. tudomására jut, hogy a Megrendelő vagyoni helyzete jelentősen romlik vagy ellene felszámolási eljárás indult, a MAPACK Kft. jogosult arra is, hogy az árukat önmaga szabadon értékesítse, illetve az engedményezett követeléseket beszedje. Az értékesítésből, illetve a beszedésből származó bevétel a Megrendelőnek leszámlázott vételárba beszámítandó. A fenti esetben a Megrendelő köteles a MAPACK Kft.-ra engedményezett követelések kötelezettjeit MAPACK Kft. felszólítása nyomán írásban értesíteni az engedményezésről, továbbá köteles a MAPACK Kft. számára megadni a jogai érvényesítéséhez szükséges felvilágosítást, átadni és megküldeni az ehhez szükséges dokumentumokat. Ha a kötelezettet a Megrendelő értesíti, a kötelezett az értesítés után csak MAPACK Kft.-nak teljesíthet. Ha a kötelezettet a MAPACK Kft. értesíti, a jelen Általános Szerződési Feltételek egyben a Polgári Törvénykönyv 328. § (4) bekezdése szerinti igazolásnak minősül..

6.8 A Megrendelő köteles haladéktalanul írásos értesítést küldeni a MAPACK Kft.-nak a tulajdonjog-fenntartással számára átadott árukat vagy a MAPACK Kft.-ra engedményezett követeléseket érintő, harmadik személyek általi intézkedésekről (pl. foglalásról), és köteles ezeket az intézkedéseket megfelelő eszközök igénybevételével megakadályozni.

6.9 A MAPACK Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a biztosítékai értéke a biztosítandó követelések értékét több mint 20 %-kal meghaladják, a Megrendelő kérésére felszabadítja a részére járó biztosítékokat. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztásának joga a MAPACK Kft.-t illeti.

7. Megvizsgálási kötelezettség, szavatosság

7.1 A MAPACK Kft. áruit a kereskedelemben szokásos jelölésekkel és leírásokkal látja el, feldolgozási útmutatói, tanácsai és ajánlásai kidolgozása során pedig legjobb tudása szerint jár el. Ugyanakkor az áru adataira vonatkozó tájékoztatások, a minták, és klisék nem tekinthetők kifejezetten ígért tulajdonságoknak, illetve a MAPACK Kft. szavatossági vállalásának.

7.2A MAPACK Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, hogy árui alkalmasak a Megrendelő által tervezett felhasználási célra, mivel a MAPACK Kft. nem alkothat teljes képet az áru feldolgozása vagy felhasználása során jelentkező legkülönbözőbb igények mindegyikéről.

7.3 Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén történik. Az áru átvételét a Megrendelő vagy meghatalmazottja a szállítólevél aláírásával igazolja. A Megrendelő köteles az árut mennyiségi szempontból az áru átvételekor ellenőrizni. A Megrendelő a kifogásait a szállítólevélen jelzi. A szállítólevél aláírása a mennyiség elismerését jelenti, az áru átvételét követően a MAPACK Kft. mennyiségi hibáért nem felel.
A Megrendelőnek az árut minőségileg az áru átvétele után haladéktalanul ellenőriznie kell, minta szerinti vétel is. Az áru ellenőrzése során észlelt valamennyi minőségi hiányosságát a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az áru megérkezését követő 7 napon belül írásban köteles közölni a MAPACK Kft.-vel. Az azonnal fel nem ismerhető hiányosságokat felfedezésük után haladéktalanul,de legkésőbb három napon belül írásban jelenteni kell.

7.4 A szállítmány egyes részeinek hibái nem adnak alapot a teljes szállítmány kifogásolására.

7.5 A Megrendelő írásos értesítésének kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül a MAPACK Kft. köteles a Megrendelő kifogásai megvizsgálása iránt intézkedni.
Amennyiben a Felek ésszerű időn belül a reklamációval kapcsolatban nem tudnak megállapodni, úgy közösen kiválasztott szakértőt vesznek igénybe. A vizsgálat költségeit jogos kifogás esetén a MAPACK Kft., ellenkező esetben a Megrendelő viseli. A jogos és igazolt reklamációkat a Felek a szakértő megállapításai alapján rendezi.

7.6 Hibás szállítás esetén a MAPACK Kft. pótteljesítésre köteles, ugyanakkor saját körében döntheti el, hogy e kötelezettségének kijavítás vagy újbóli szállítás útján tesz-e eleget. A Megrendelő köteles átvenni a pótteljesítést. Ha a pótteljesítés sikertelen vagy lehetetlen, akkor a Megrendelőnek jogában áll, hogy választása szerint elálljon a szerződéstől, vagy a vételár méltányos csökkentését kérje. A pótteljesítés akkor tekintendő sikertelennek, ha a második alkalommal is eredménytelen. A pótteljesítést akkor kell lehetetlennek tekinteni, ha arra csak aránytalanul nagy költségek árán kerülhet sor. Az elállási jog lényegtelen, jelentéktelen hibák miatt nem gyakorolható.

7.7 A MAPACK Kft. hibás teljesítése miatt a Megrendelő visszatartásra nem jogosult.

7.8 A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítése kizárt abban az esetben, ha a leszállított árut továbbértékesítette, vagy feldolgozta az után, hogy a hiányosságot észlelte vagy észlelnie kellett volna. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Megrendelő igazolja, hogy a továbbértékesítésre, ill. feldolgozásra nagyobb kár elkerülése érdekében volt szükség, és igazolja, hogy az áru a továbbértékesítés, ill. feldolgozás előtt rejtett hibával rendelkezett.

7.9 A MAPACK Kft. jogosult arra, hogy a megállapodás szerinti szállítási mennyiségnél legfeljebb 10%-kal több vagy kevesebb árut szállítson anélkül, hogy ez az Általános Szerződési Feltételek szerint hibás teljesítésnek minősülne.
7.10 A szavatossági jogok érvényesítésének határideje 3 hónap.

8. Felmondás

8.1 Amennyiben a Megrendelővel szemben csődeljárás indul, illetve a Megrendelő és hitelezői között csődegyezség jön létre, vagy a Megrendelő hitelezői választmányt hív össze, vagy a Megrendelő ellen végelszámolási vagy felszámolási eljárás vagy bármely egyéb fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárás indul, valamint, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének 45 napot meghaladóan nem tesz eleget, a MAPACK Kft. jogosult a Felek közötti szerződést 8 napos előzetes értesítéssel felmondani. Ebben az esetben a MAPACK Kft. a Megrendelő által már teljesített részteljesítéseket visszatarthatja kártérítési és/vagy kamatkövetelése kielégítése végett.

8.2 Amennyiben a Megrendelő megsérti az Általános Szerződési Feltételek szerinti vagy a Felek külön megállapodásában vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy nyilatkozatával vagy magatartásával nyilvánvalóan sérti a MAPACK Kft. jóhírét, üzleti tisztességét, a MAPACK Kft. jogosult a Felek közötti szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9. Szerzői jogok

A szabadalmakhoz, mintákhoz és védjegyekhez fűződő és más hasonló jogoknak a Megrendelő megrendeléséből adódó megsértéséért a MAPACK Kft. csak annyiban vállal felelősséget, amennyiben ez neki is felróható.
A Megrendelő által a MAPACK Kft.-nak átadott, idegen tulajdonban lévő kéziratok, eredeti példányok, nyomóeszközök, hordozó médiumok, nyomatok, nyomtatványok stb. megőrzését a MAPACK Kft. a Megrendelő kockázatára vállalja. A Megrendelő felel azért, hogy ezekre megfelelő biztosítást kössön.

10. Export

A szállítás célországában érvényes külgazdasági rendelkezések és egyéb jogszabályok figyelemmel kísérése és betartása a Megrendelő felelősségi körébe tartozik. A Megrendelő köteles a MAPACK Kft. figyelmét felhívni az ezekből a rendelkezésekből és jogszabályokból adódó sajátságokra, és felelősséget vállal a MAPACK Kft.-vel szemben mindazokért a károkért, amelyek e rendelkezések és jogszabályok be nem tartása következtében a MAPACK Kft.-t érik. Az előzőekben foglaltaktól függetlenül a Megrendelő feladata, hogy beszerezze az esetlegesen szükséges import- és exportengedélyeket.

11. Adatvédelem

A MAPACK Kft. a Megrendelőhöz fűződő üzleti kapcsolat keretében tudomásunkra jutott, a Megrendelőre vonatkozó személyes adatokat az irányadó jogszabályokkal összhangban kezeli.

12. Illetékes bíróság, irányadó jog

A Felek a köztük létrejött szerződésből eredő, valamint annak keletkezésével és hatályával összefüggő valamennyi vitás kérdés rendezésére – beleértve a csekkjogi vitákat is – a pertárgy-értéktől függően a Jászberényi Városi Bíróság vagy a JNKSZ Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. A MAPACK Kft. ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő ellen az annak telephelye szerint illetékes bíróságnál keresetet nyújtson be.
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, nem érvényesíthetőek vagy azzá válnak, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét. A Felek vállalják, hogy az érvénytelen vagy nem érvényesíthető rendelkezés gazdasági és jogi tartalmával, céljával messzemenően megegyező szerződéses rendelkezést fogadnak el.
A jelen szerződéses jogviszonyra a magyar jog rendelkezései irányadók.